Sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.manufakturapolska.pl

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Manufaktura Polska jest sklepem internetowym (nazywanym dalej Sklepem Internetowym), którego właścicielem jest Anna Szuba-Mach, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Anna Szuba-Mach, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław, NIP: 8992524838, REGON: 021229574
 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika.
 6. Sklep Internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 7. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego Manufaktura Polska nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

2. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, 93 z późn. zm.).
 6. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna; elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu
 11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: manufakturapolska.pl;
 12. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Anna Szuba-Mach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Szuba-Mach, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8992524838, REGON: 021229574
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 1204 z późn. zm.).
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 827 z późn. zm.)
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

3. ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
 2. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym należy wejść na stronę internetową manufakturapolska.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu za pomocą kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na podanej stronie internetowej.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia , do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.
 5. Po podaniu przez Klienta, składającego zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów (jeżeli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. przewidywanego czasu dostawy,
  6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
   1. dokonanie akceptacji aktualnej treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
   2. podanie danych osobowych koniecznych do identyfikacji Klienta oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży imienia i nazwiska osoby fizycznej/nazwyosoby prawnej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu ewentualnej dostawy Produktu,
   3. naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w 8.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
 5. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. Do złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest wymagane posiadanie

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatek VAT i koszty Cena Produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do ceny zakupionych Produktów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu Złożone Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen Produktów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; Anna Szuba-Mach ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław – ING Bank Śląski: 11 1050 1575 1000 0092 6900 9438
 • płatność gotówką w przypadku wyboru sposobu dostawy kurierem za pobraniem lub przy odbiorze osobistym;
 • płatność kartą płatniczą w przypadku wyboru odbioru osobistego;
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą na rzecz Klientów prowadzi PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN;
 1. Termin płatności:
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką (przy wyborze sposobu dostawy kurierem za pobraniem przy odbiorze przesyłki) lub odbioru osobistego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w 4 ust. 4, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta poprzez wysłanie wiadomości email na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniową, paczka pocztowa, list polecony,
   2. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
    2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   

  6. USŁUGI ELEKTRONICZNE

    1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto,
    2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka treści Internetowych, Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 (lub nowszej).
    3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego, zakaz korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz zakaz dostarczania treści o charakterze
    1. Formularz Zamówienia zawiera dane konieczne dla identyfikacji Klienta oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko osoby fizycznej/ nazwę osoby prawnej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy
    2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
    3. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.
    4. Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia jest usługą nieodpłatną. Każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Usługobiorca a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usługi
    5. Usługa Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji ze składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
    6. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
    7. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym o zarejestrowaniu jego Konta. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane w Formularzu Rejestracyjnym
    8. W celu usunięcia Konta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@manufakturapolska.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego dla Konta w Sklepie
    9. Usługa elektroniczna Konta jest usługą nieodpłatną. Usługa ta świadczona jest przez czas nieoznaczony – do czasu usunięcia Konta przez Usługodawcę z własnej woli lub z woli Usługobiorcy wyrażonej w sposób opisany w 11.
    10. W celu korzystania z usługi Newslettera należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego podać adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a następnie kliknąć pole „Zapisz się” oraz potwierdzić chęć otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty
    11. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas
    12. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny zgłosić chęć rezygnacji z usługi
    1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Usługodawcę Usług Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie na adres: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres sklep@manufakturapolska.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 

7. REKLAMACJA PRODUKTU

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
   2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez
   3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
    1. pisemnie na adres: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturapolska.pl;
   4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta jako dane kontaktowe). Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
   6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub o wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław

 

8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

   1. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz. 1823).
   2. Konsument, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   3. Konsument ma prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
   4. Konsument ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
   5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
   6. Korzystanie z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Zarówno Sprzedawca, jak i Konsument wyłącznie z własnej woli biorą udział w tego rodzaju procedurze. Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody, nie jest możliwe skorzystanie z tej formy rozwiązania sporu.
   7. Zapisy 8 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
   8. Sprzedawca w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, jest zobowiązany każdorazowo do przekazania Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku:
    1. oświadczenia o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
    2. oświadczenia o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

Sprzedawca wraz z oświadczeniem (określonym w pkt. a) zobowiązany jest do wskazania właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturapolska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław
    2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
    3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego:
     1. pisemnie na adres: ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław;
     2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturapolska.pl;
    4. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
    5. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej
    6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 1, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
    7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu do Konsumenta), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
    8. Sprzedawca dokona na rzecz Konsumenta zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wskazał inny sposób dokonania zwrotu płatności; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie odesłać lub przekazać Sprzedawcy przedmiot umowy, od której odstąpił na adres: Manufaktura Polska, ul. Odrzańska 14/10, 50-113 Wrocław, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
    10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem na rzecz Konsumenta płatności do czasu otrzymania przedmiotu umowy, od której Konsument odstąpił.
    11. Koszty odesłania Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
    12. Produkt odsyłany przez Klienta powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
    13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    14. W przypadku zmniejszenia wartości Produktu na warunkach określonych w pkt. 13 Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kwocie odszkodowania za wyrządzoną szkodę, przesyłając do Konsumenta oświadczenie razem z protokołem odbioru Produktu z wyszczególnieniem wykrytej szkody i kwoty odszkodowania.
    15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z kwoty zwracanej Konsumentowi w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
    16. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów.
     1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
     4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) ; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Koszyk (0)

Koszyk

Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Suma częściowa
0,00
Kwota całkowita
0,00
Wróć do sklepu
0